top of page
2_edited.jpg

ברוכים הבאים לרישום לפנימית בוגרי קבוצה לשנת הלימודים תשפ"ד

א. המסגרת מיועדת עבור בחורים חסידיים המעוניינים לשבת וללמוד בכל סדרי הלימודים של הישיבה המרכזית 'תומכי תמימים' – 770, ההשתתפות בתוכנית מותנית בשמירת הכללים ותקנון התוכנית, (התוכנית אינה מיועדת עבור בחורים המגיעים לעבוד וכדומה).

ב. ה'איגוד' משקיע משאבים רבים ומשלם טבין ותקילין עבור פנימיית הבוגרים בלא קשר עם כמות הבחורים הנמצאים. על כן, זכות הקדימה בקבלה הינה עבור אלה אשר בתוכניתם לשהות ולשלם עבור מינימום משך עשרה חודשים בין חשוון ה'תשפ"ד - תשרי ה'תשפ"ה.

ג. תשלום: עלות התוכנית הינה על סך 200$ לחודש. פיקדון: על כל תלמיד נדרש להניח פקדון בסך 400$ על רכוש הישיבה ועמידה בתקנון הפנימייה. הפיקדון יוחזר בסוף שהות התלמיד.

ד. תלמידים המשתתפים בתוכנית הנדרשים לנסיעה מסוימת ('שליחות', שמחה משפחתית וכו') צריכים לעדכן אודות נסיעתם מראש את המדריך, ובכל אופן נדרשים לשלם עבור זמן היעדרם כנ"ל אות ב. וכן בכדי להמשיך לשמור על מקומם בפנימייה.

ה. תקופות קצרות:  תלמיד המעונין להגיע לישיבה תקופה קצרה (עד חודש), יוכל לעמוד בקשר עם מנהל הפנימיה לקבלת מקום, על בסיס מקום פנוי בלבד, בעלות של 70 $ לשבוע, ופקדון ע"ס 200 $.

ו. תלמיד המעונין לארח מישהו בחדרו במזרון על הרצפה, אפשרי בתנאים המפורטים בתקנון הפנימיה.

סדר הרישום (עבור תלמידים קבועים ולתקופות):

  • מילוי טופס הרישום ותשלום דמי הרשמה 

  • קבלת אישור באימייל.

  • העברת אמצעי תשלום ופיקדון.

  • כניסה ושהות נעימה.

*אין במילוי טופס הרישום כדי אישור לקבלה או לכניסה לפנימייה

bottom of page