top of page

ההורים בישראל שזקוקים לישועה והצלה מיוחדת לילדיהם - האמצעי הבטוח לכך, תמיכת לומדי תורה.

והלוואי כבר היו אנ"ש נוכחים ועומדים על האמת אשר הרבה יותר מאשר הם עושים בעד הישיבה,

הישיבה עושה בשבילם, וכמו שמשתדלים ומתייגעים ויוצאים מהכלים ("און מ'גייט ארויס פון די כלים") בעניני פרנסה גשמיות,

אם היו עד"ז ועכ"פ במקצת בהנוגע להשתדלות בעניני הישיבה, אשר הי' טוב הנראה והנגלה אפילו בענייניהם הגשמים.

(אגרות קודש חלק ט"ו עמ' ערא)

bottom of page