top of page

שותפות ותרומות
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

משפחת איגוד תלמידי הקבוצה מודה לך!
בזכותך נמשיך לפעול ולדאוג לתמימים - לומדי התורה
 

". .ההורים בישראל שזקוקים לישועה והצלה מיוחדת לילדיהם - האמצעי הבטוח לכך, תמיכת לומדי תורה.

והלוואי כבר היו אנ"ש נוכחים ועומדים על האמת אשר הרבה יותר מאשר הם עושים בעד הישיבה,

הישיבה עושה בשבילם, וכמו שמשתדלים ומתייגעים ויוצאים מהכלים ("און מ'גייט ארויס פון די כלים") בעניני פרנסה גשמיות,

אם היו עד"ז ועכ"פ במקצת בהנוגע להשתדלות בעניני הישיבה, אשר הי' טוב הנראה והנגלה אפילו בענייניהם הגשמים"

(הרבי מליובאוויטש מה"מ אגרות קודש חלק ט"ו עמ' ערא)

bottom of page