top of page
יששכר וזבולון

פרויקט יששכר וזבולון

שותף נצח - זבולון

פרויקט 'יששכר וזבולון'

התמימים ('יששכר') משקיעים את מרצם וזמנם בלימוד ב770 בשקידה והתמדה וב"ה נרשמה הצלחה אדירה - למעלה מ200 בחורים הצטרפו למסלולי הלימוד, עברו את המבחנים, וקבלו מלגות יקרות ערך, בכל חודש נערכת חלוקת המלגות במרכז 770 בית משיח כך שכעת 'איגוד תלמידי הקבוצה' מוריד מעל התמימים את עול ה'פרנסה' וכל בחור יכול לשבת וללמוד בשקידה מבלי מניעות ועיכובים בגשמיות.

טול חלק והיה "זבולון"!

>>>

bottom of page